Širokou nabídku nemovitostí najdete na Reality.name. Bez realitky můžete najít pronájem bytu, aniž byste museli platit provizi.Pacht versus pronájem, rozdíly dle občanského zákoníku

 

Jaký je rozdíl mezi klasickým pronájmem a pachtem v právním smyslu?

 

Předně je třeba říci, že u klasického pronájmu nájemce pronajatou věc pouze používá ke svým potřebám podle smlouvy o pronájmu.

U pachtu jsou rozdíly.

Pacht je definován v §2332 a dále nového občanského zákoníku. Podle této definice je nájemce – pachtýř nejen pronajatou věc užívat, ale také požívat její výnosy a zisky plynoucí z pronajaté věci. Za tento pacht – pronájem platí pronajímateli – propachtovateli cenu pronájmu – pachtovné popř. procenta zisku z propachtované věci. U zemědělských a lesních pachtů se nájemné platí zpětně a to k 1.10. každého roku. Tedy po žních.

Smlouva o pachtu nemusí být písemná, ale doporučujeme ji.

 

Věcné právo v katastru má výhody 

Pacht je možné zapsat jako věcné právo do katastru nemovitostí, což má určité výhody díky tzv.  materiální duplicitě, kdy jsou chráněna práva kupce jež jednal v důvěru v údaje ve veřejném seznamu – katastru. Zejména to má výhodu při eventuálním prodeji, kdy jsou chráněna jak práva kupce tak práva nájemce, pachtýře, ale i bývalého vlastníka nebytové nemovitosti. Původní majitel reality se zápisem vyhne případným požadavkům kupce na odškodnění za to, že o pachtu, pronájmu neměl ponětí. Protože podle §2221 nejsou pro nového majitele nemovitosti závazná ujednání o povinnostech pronajímatele – propachtovatele, o kterých zákon nehovoří. Ledaže by o nich byl vyrozuměn. Což se splní zápisem pachtu, pronájmu v katastru. A dále §2222 hovoří o tom, že nový majitel reality o pachtu, pronájmu nevěděl, může dát do 3 měsíců výpověď od doby, kdy se o nájemci nebo pachtu dozvěděl. V tom případě by mohl nájemce požadovat odškodnění po původním vlastníkovi, neboť práva nájemce nejsou prodejem nemovitosti nijak dotčena.

Rovněž nelze dát výpověď z pronájmu pouze z důvodu změny majitele reality.

 

Výpověď z pachtu se dává následovně:

U pachtu na dobu neurčitou se dává v 6 měsíční výpovědní době, tak, aby končila ke dni, ve který nabyla účinnosti. Pokud je smlouva písemná, pak výpověď musí mít rovněž psanou formu. K dalšímu pronájmu propachtované věci je třeba souhlas propachtovatele, jinak ten může dát výpověď bez výpovědní lhůty.

Pokud je pacht na dobu určitou, pak se předčasně vypovídá podle dohody ve smlouvě. Pak je výpověď 3 měsíční a důvody jsou obecně popsány v §2308-2309 a výpověď musí být zdůvodněná.

 

U zemědělských a lesních pozemků je u pachtu na dobu neurčitou roční výpovědní doba. Doba je stanovená díky sklizním a dalším potřebám zemědělce od 1.10 –30.9. Začátek a konec pachtu je tak daný předpokladem sezónnosti.

 

U zemědělských a lesních pozemků je rovněž stanoveno, díky značné roztříštěnosti vlastníků pozemků, že v případě, že je smlouva alespoň na dva roky a není písemně dohodnutý předpokládá se, že jde o pronájem na dobu neurčitou.

 

Pacht závodu resp. nyní nájem podniku

 

Pachtýřem může být i fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku, což má svůj význam např. u pronájmu hotelu nebo restaurace. Pacht závodu se vkládá do obchodního rejstříku a teprve pak nabývá účinnosti. Je potřeba věnovat pozornost tomu, že pachtýř přebírá závazky a pohledávky za pronajatý závod od majitele, když pacht končí musí z převodem závazků zpět na propachtovatele souhlasit věřitel.

 

 

Datum publikace: 16.11.2013


Více článků z kategorie Články

Více článků z kategorie ČlánkyKontakt: info@nebytovy-prostor.cz

Vyhledávání nebytového prostoru:

 

Nebytové prostory